PrivacyPolicy

Privacyverklaring Elzinga Archery

Via de webwinkel Elzinga Archery worden privacy gevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Elzinga Archery acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoons gegevens stelt. Elzinga Archery is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 augustus 2014.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaaldegegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken,
vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk
bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingenaf te handelen:
- NAW gegevens
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van
1 abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
- E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
- per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven
persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft
in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en
diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik
van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.
Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
- uw NAW gegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw betaalgegevens
- uw geboortedatum

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistiek en bij op onze website, waarbij we
ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat
noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


 

 Direct naar de Webshop

Klik hier